Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (‘Voorwaarden’) van de besloten vennootschap Gentl Care BV (‘Gentl’). Alle contact- en adresgegevens van Gentl zijn onder aan deze Voorwaarden opgenomen. Voorzover en indien deze Voorwaarden in strijd komen met bijzondere voorwaarden of overeenkomsten van Gentl, prevaleren die bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

 1. Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gentl en een klant (‘Klant’) waarop Gentl deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De Voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten die online (overeenkomst op afstand) tussen Gentl en Klant tot stand zijn gekomen. De Voorwaarden kunnen daartoe voorafgaand aan een overeenkomst door de Klant worden ingezien en lokaal op harde schijf worden opgeslagen. Bovendien worden de Voorwaarden op verzoek kosteloos per mail toegezonden.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratie- en handlingkosten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gentl niet tot het leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Gentl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een overeenkomst komt tot stand nadat de Klant het aanbod van Gentl heeft aanvaard en Gentl daarvan op haar beurt weer langs elektronische weg een bevestiging aan de Klant heeft verzonden.
 7. Indien de Klant een gewone consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft de Klant het recht een overeenkomst zonder nadere opgaaf van redenen te ontbinden, binnen 14 dagen nadat de Klant het product van Gentl heeft ontvangen. Het geretourneerde product dient ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Klant.
 8. Gentl staat er voor in dat de producten voldoen aan de bij die producten meegeleverde specificities en gebruiksaanwijzing.
 9. Klachten over de geleverde producten dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de producten schriftelijk te worden gemeld aan Gentl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gentl in staat is adequaat te reageren. Indien de Klacht gegrond is zal Gentl, te harer keuze, een nieuw producten versturen of de aanschafprijs van de producten vergoeden.
 10. Alle door Gentl geleverde producten blijven eigendom van Gentl, totdat de Klant alle verplichtingen uit alle met Gentl gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 11. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 12. De totale aansprakelijkheid van Gentl, ongeacht of deze is gebaseerd op toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad, is beperkt tot uitsluitend directe schade en Gentl is slechts verplicht tot vergoeding van directe schade tot een bedrag van maximaal 2 maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs, zulks met een maximum van 1.000 euro.
 13. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen Gentl en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen Gentl en de Klant.
 14. Binnen de website worden de volgende betaalmethodes geaccepteerd (iDeal / Paypal / Bankcontact / Mister Cash / Creditcard) :

Gentl Care BV

Bronckhorststraat 11
2201 KT Noordwijk
Nederland
KvK nr : 62442414
BTW nr : NL 854820000 B01